top of page

Lühidalt - kunsti kasutamine teraapilistel eesmärkidel

Kunstiteraapia kiire areng sai alguse peale Teist maailmasõda, mil kunstnikud asusid haiglatesse tööle. Eestis asutati Loovteraapiate Ühing 2004. aastal ning Tallinna Ülikool alustas kunstiterapeutide koolitamist 2007. aastal.

Lühidalt on kunstiteraapia kunsti kasutamine teraapilistel eesmärkidel. Kunstiteraapiates, erinevalt kunstiharrastusest, on alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja kunstivorm (muusika, tants, kujutav kunst, kirjandus, luule jne). Erinevate kunstivormidega tegelemisel  lähtutakse terapeudi väljaõppest ja kliendi eelistustest.

 

Kunstilise tegevuse kaudu saavad nähtavaks meie endi mõtted, tunded ja tajud. Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut ega pea vajalikuks kunstilise eneseväljenduse oskusi ja kogemusi. Kõige olulisem on protsess ise, mille käigus toimub emotsioonide, tunnete ja kogetu väljendamine.

Kunstiteraapia on sillaks teie endi sisemaailma

Kunstiteraapia on sillaks teie endi sisemaailma. Argipäevased toimetused ei lase meil tegeleda sügavuti iseendaga, kuid selleks tuleb leida ja võtta aega. Kunstiteraapias loovad nii ruum, kunstimaterjalid kui ka toetav kunstiterapeut soodsa keskkonna eneseavastamiseks, enda mureteemadega tegelemiseks.

Kui inimest on tabanud keeruline elusituatsioon, trauma, arengu- ja/või identiteedikriis, siis kunstiteraapia pakub võimalusi kriisist väljumiseks ja uute vaatenurkade leidmiseks. Üleelamiste, kogemuste ja tunnete väljendamine kunsti kaudu teeb olukorra teie endi kui ka terapeudi jaoks nähtavaks. Loomeprodukti vaadeldes ja analüüsides tekib teil võimalus näha oma olukorda uuest vaatenurgast.

Kunstiterapeudi roll on olla saatjaks teie poolt valitud teel

Kunstiterapeudi roll on olla saatjaks teie poolt valitud teel. Kunstiterapeut on abiks nii oma nõu kui ka oskustega, tuues välja olulise ning viidates sellele, mis jäi teie poolt märkamata.

Kunstiterapeut kasutab töös sümboleid, kujutlusi, metafoore ning pakub psühholoogist abi. Kunstiline tegevus võib sündida spontaanselt või valmida terapeudi poolt pakutud teemal. Klienti julgustatakse väljendama oma tundeid, mõtteid ning kunstitöö visuaalset poolt sõnaliste seoste kaudu.

Kunstiteraapias on kasutusel erinevad kunstivahendid, mille seast on võimalik valida endale sobivamad: pliiatsid, pastellkriidid, viltpliiatsid, akrüülid, riidematerjalid, looduslikud materjalid, savi jne. Kunstiterapeut aitab vajadusel valida sobiva meediumi, mis toetab teie eesmärke, vajadusi ja arengut.

Enne lastega teraapia seanside algust, määrab terapeut koostöös lapse vanemate/hooldajaga teraapia eesmärgid. Kogu tegevus toimub tihedas ja toimivas koostöös lapsevanematega. Kord kvartalis annab terapeut individuaalnõustamise korras lapsevanemale tagasisidet. Vajadusel toimub vanemate nõustamine sagedamini.

Kunstiterapudid e. loovterapeudid töötavad tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures, sotsiaal- ja haridusasutustes ning erapraksises. Loovterapeudi töös on olulisel kohal eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine.

 

Tutvu loovterapeutide eetikakoodeksiga:

http://www.loovteraapiad.ee/eetikakoodeks.html

 

Tutvu loovterapeut, tase 7, kutsestandardiga ning erinevate spetsialiseerumissuundadega

Kutsekoja kodulehel:

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10804292

bottom of page